Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 2
Depremde Yaralanan Çocukların Değerlendirilmesi; Çocuk Cerrahisi Yaklaşımı
Özlem BALCI1
1Etlik Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği Ankara, Türkiye

Özet

Depremler en yıkıcı doğal afetlerdendir ve çocuklar bu tür afetlerde etkilenen en savunmasız gruplarından biridir. Pediatrik hastaların anatomik ve fizyolojik farklılıkları ve bu hastalarda standardize edilmiş yaklaşımların kısıtlı olması çocuk travma hastalarının yönetimindeki en büyük zorluklardır. Temel prensipler genel travma yaklaşımlarıyla benzer olsa da travmada yaralanan çocukların yetişkinlerden ayrı ele alınması gerekmektedir. Çocuklarda vücut kütle indeksi erişkinlere göre daha düşük, yüzey alanları ise daha geniş olduğu için aynı anda birden fazla organ ve sistemi etkileyen çoklu travmalar çok daha fazladır. Ayrıca solid organ travması da dahil olmak üzere birçok yaralanmanın non-operatif tedavisi, çocuklar için standart takip ve tedavi prensibi hâline gelmiştir.