Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 1
İNTRAMEDÜLLER EPİDERMOİD KİST (OLGU BİLDİRİSİ)
Arif ÖNDER1, H. Hadi KADIOĞLU1, Erhan TAKÇI1, Çetin KAYAOĞLU1, Yusuf TÜZÜN1, Cemal GÜNDOĞDU2, İ. Hakkı AYDIN1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji, Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Özet

Bu makalede 5 aylık bir sürede torakal intramedüller epidermoid kistin neden olduğu ilerleyici paraparezisi olan 8 yaşıda bir erkek çocuk olgusu sunulmuştur. Kistin cerrahi olarak çıkarılmasından sonra giderek hızlı bir düzelme izlendi. Tüm literatür tarandığında bu olgumuzun, bir çocukta tamamiyle intramedüller yerleşimli beşinci epidermoid kist olgusu olduğu tespit edildi. İntramedüller epidermoid kistlerin sıklığı, epidemiyolojisi, etiyolojisi, patolojisi ve cerrahi tedavisi tartışılmıştır.