Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Baziller Arter Perforan Anevrizmalarında Tedavi Seçenekleri ve Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Serisi
Erhan ŞIMŞEK1,Kadri Emre ÇALIŞKAN1,Erkin ÖZGIRAY1,Sedat ÇAĞLI1,Taşkın YURTSEVEN1,Celal ÇINAR2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet

Giriş ve Amaç: Baziller arter perforan anevrizmaları (BAPA), subaraknoid kanamaların (SAK) ender sebepleri arasındadır ve bu durum, hastalığın doğal seyrini belirleme ve uygun tedavi modalitesine karar vermede güçlüklere sebep olmaktadır. Çalışmamızın amacı, güncel literatürün ışığında bilgilerimizi gözden geçirmek ve kliniğimizde son 10 yılda radyografik yöntemlerle teyit edilmiş 5 olgu ile BAPA"ın tedavisi hususunda klinik deneyimimizi sunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak kliniğimizde 2013-2023 yılları arasında tedavi edilmiş rüptüre BAPA ile prezente olan 5 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Bu olguların demografik verileri, radyolojik özellikleri, tedavi seçenekleri ve bunların sonuçları, mortalite-morbidite oranları değerlendirilmiş, literatür verileri ortaya konmuştur.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen olguların median yaşı 51.8(44-64) olup 4:1 oranında kadın cinsiyet üstünlüğü bulunmuştur. Hastaların hiçbiri için öncelikli tedavi modalitesi olarak klipleme uygulanmamıştır. Ancak SAK"ın komplikasyonları sebebiyle 2 olguya eksternal ventriküler drenaj ve 2 olguya ventriküloperitoneal şant cerrahisi uygulanmıştır.1 olguya Leo stentleme, 1 olguya parent arter oklüzyonu,1 olguya ise vazospazm sebebiyle intraarteryal nimodipin infüzyon tedavisi uygulanmıştır. Diğer iki olgu ise konservatif yöntemler ile izlenmiştir. SAK"ın doğal seyrinde, hidrosefaliyle sıklıkla karşılaşılsa da, yalnızca 1 olguda tekrar kanama görülmüş olup, bu hasta da dahil olmak üzere gruptaki tüm olgular nörolojik olarak intakt şekilde eksterne edilmişlerdir.

Tartışma ve Sonuç: BAPA medikal tedavi ile spontan tromboze olabilen, anevrizmal SAK"ın nadir bir nedenidir. Bu olguların konservatif olarak yönetilebileceği ancak seçilmiş vakalarda endovasküler tedavinin de bir seçenek olduğu akılda tutulmalıdır. Bu çalışmada olduğu gibi literatürde de az sayıda olgu bildirilmiştir. Bu nedenle Rüptüre BAPA" nın doğal seyri ve optimal tedavi stratejileri için daha geniş kapsamda çalışmalar yapılması gerekmektedir.