Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 4
AĞIR KAFA TRAVMALI HASTALARDA İNTRAKRANİAL BASINÇ MONİTORİZASYONUNUN DEĞERİ
Saim KAZAN, Recai TUNCER, Cem AÇIKBAŞ, Tanju UÇAR, Mustafa KARASOY, Mete SAVEREN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Antalya

Özet

Ağır kafa travmalı 60 hasta prospektif olarak incelenmiş ve 30 hastanın intrakranial basıncı (İKB) monitorize edilerek İKB monitorizasyonunun değeri tartışılmıştır.

Tüm gruplarda Glacgow Koma skoru (GKS) düşük olan hastalarda mortalite oranı önemli derecede yüksek bulunmuş (p <0.001), buna karşılık GKS'u 3-5 olan grup ile 6-8 olan grup karşılaştırıldığında ortalama İKB'ları arasında önemli fark bulunmamıştır.

Yüksek başlangıç İKB seviyeleri yüksek mortalite ile birlikte bulunmuştur. Komputerize tomografide cerrahi lezyonu olan ve olmayan gruplar arasında İKB seviyeleri önemli farklılık göstermemiştir.

İKB'ı monitorize grupta mortalite % 43.33, diğer grupta % 63.33 bulunmuş ve bu, istatistiki fark göstermemiştir. Klinik olarak düzelen hastaların başlangıç ortalama İKB'larının yaklaşık olarak % 40 oranında düştüğü görülmüştür. Sonuç olarak sadece İKB monitorizasyon sonuçlarına göre tedaviyi yönlendirmenin yetersiz olacağı, klinik ve nöroradyolojik bulguların dikkatle değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüştür.