Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Posterior Serebral Sirkülasyonun Varyasyonları
Mustafa Eren YÜNCÜ1,Berra BİLGİN2,Ömer SENDELİ1,Yeliz PEKÇEVİK3,Ali KARADAĞ1
1Sag?lık Bilimleri U?niversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Ödemiş Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Sag?lık Bilimleri U?niversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Özet

Posterior serebral sirkülasyon diğer nörovasküler bölgelerde de olduğu gibi karmaşık bir anatomiye sahiptir ve varyasyonlar sık görülmektedir. Varyasyonlar ile birlikte vasküler patolojilerin sıklığı ve tedavisi farklılıklar gösterebilmektedir. Çalışmamızın amacı posterior sirkülasyondaki varyasyonların vasküler patolojiler ile birlikte görülme sıklıklarının değerlendirilmesi ve nöroşirurji pratiğine etkisini göstermektir. 887 olgunun bilgisayarlı tomografi (BT) anjiografilerinde posterior serebral sirkülasyon incelenerek varyasyonlar ve eşlik eden anevrizma varlığı hastaların demografik özellikleri ile birlikte değerlendirildi. (Tablo 1). 483 erkek 404 kadın hastada incelendi, yaşları 3-90 arasında değişkenlik gösteren olgularımızda ortalama yaş 54,7 olarak saptandı. 275 olguda (%31) anevrizma, 159 olguda (%17,9) anevrizma rüptürüne bağlı subraknoid kanama (SAK) olduğu saptandı. Olguların 16"sında baziler arter (BA) (%1,8), 6"sında superior serebellar arter (SCA) (%0,67), 2"sinde anterior inferior serebellar arter (AICA) (%0,22), 5"inde posterior inferior serebellar arterde (PICA) (%0,56) anevrizma saptandı. 44 olguda (%4,96) BA"da varyasyon izlendi (Resim 1A). 1 olguda (%0,11) pirimitif varyasyon olan persistan pirimitif trigeminal arter görüldü (Resim 1B ? D). Olgularımızda dolikoektazi ilişkili hidrosefali, kraniyal sinir basısı izlenmedi. 92 (%10,37) olguda VA hipoplazisi, 5 olguda (%0,56) VA fenestrasyonu görüldü, fenestrasyonların 4"ünde (%80) anevrizma izlendi. 233 olguda (%26,26) Posterior serebral arterde (PCA), 202 olguda SCA"da (%22,77) varyasyon izlendi (Resim 2). 18 olguda (%2,02) SCA"nın PCA"dan çıktığı görüldü. AICA"da 36 olguda (%4,05) varyasyon izlenmiştir (Resim 2B). Olgularımızın 216"sın (%24,3) ekstrakranial orijinli PICA, 52"sinde (%5,86) tek PICA, 5 olguda (%0,56) PICA"da anevrizma olduğu görüldü (Resim 2C). Sonuç olarak nörovasküler cerrahilerin giderek yaygınlaştığı günümüzde cerrahların vasküler anatomi ile birlikte varyasyonlara da hakim olması gerektiğini düşünmekteyiz.