Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
Singulum Demeti Diseksiyon Prensipleri
Hüseyin BIÇEROĞLU1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet

Limbik sistemin ana bölümlerinden biri olan Singulum Demeti korpus kallosumu kuşak veya kemer gibi çevreleyen bir yapıdır. Uzun bir bağlantı demeti olmasına rağmen sahip olduğu liflerin demete katılıp ayrıldıkça sürekli olarak bileşimi değişen Singulum demeti subkortikal çekirdekleri singulat girusa aynı zamanda frontal, parietal ve medial temporal lobları birbirine bağlar. Çok önemli ve kompleks bağlantıları nedeniyle duygu, duyusal fonksiyonlar ve eylem arasındaki nöral bir arayüz olarak belirmekte ve beynin medial yüzeyinde singulat sulkus boyunca rostrokaudal olarak uzanarak psikocerrahi prosedürlerin doğal bir hedefi olmaktadır. Hiç kuşku yok ki Singulum Demeti gibi kompleks bir anatomik yapıyı anlamak birçok hastalığın patogenezinde ve sağaltımında yeni ufuklar açacaktır. Bu çalışmada Singulum Demetinin Diseksiyonu sırasında dikkat edilmesi gereken prensipler ak madde anatomisi ve bağlantı sistematiğinin fonksiyonel özellikleri özetlenmiştir.