Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
Korona Radiata'nın Lif Diseksiyonu Tekniğiyle Gösterilmesi
Mustafa Eren YÜNCÜ1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Özet

Beynin beyaz cevher yapısı 3 adet ana lif tipinden oluşmaktadır. Bunlar; aynı serebral hemisferin farklı bölgelerini birbirine bağlayan asosiasyon lifleri, orta hat boyunca iki hemisferi birbirine bağlayan kommissural lifler ve nöroaksis boyunca yukarı-aşağı yönde hareket ederek korteks ile beynin kaudal bölümlerini ve spinal kordu birbirine bağlayan projeksiyon lifleridir. Korona radiata lifleri frontal ve pariyetal lobların superior bölümünde bulunan projeksiyon liflerinin kortekse ulaşan terminal bölümüdür. Eksternal ve internal kapsül lifleri putamenin üst sınırı seviyesinde frontal ve paryetal loblara doğru ilerleyen korona radiatayı oluşturmak üzere birleşirler ve kallozal lifler ile birlikte sentrum semiovaleyi oluştururlar. Lateralden mediale doğru serebrum ak madde disksiyonu dekortikasyon işlemi ile başlar. Frontoparyetal bölgede korteksin çıkartılmasının ardından kısa asosisyon lifleri (U lifleri) çıkartılır. U lifleri çıkartıldığında frontopariyetal bölgede longitudinal olarak uzanan kalın bir kütle görünümündeki superior longitudinal fasikül II (SLF II) lifleri görülür. İnferiorda korona radiatanın devamı olan eksternal ve internal kapsül liflerinin gösterilmesi ile korona radiatanın üç boyutlu anatomik yapısı daha net şekilde ortaya konulur. Korona radiatanın büyük bölümünü oluşturan internal kapsülün görülebilmesi için lentiform nükleuslar çıkartılır. İnternal kapsül lifleri yukarıya doğru takip edildiğinde, korona radiata liflerinin radyal görünümü net olarak ortaya konulmuş olur.