Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
Anterior ve Posterior Komissürlerin Mikrocerrahi Nöroanatomisi
Buruç ERKAN1
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Anterior komissür, forniksin kolumlasının önünde, optik kiazmanın ve lamina terminalisin üstünde yer almaktadır. Anterior komissür, görsel, işitsel ve koku gibi uyaranların interhemisferik iletiminde rolü olduğu iddia edilmekte ve korpus kallozum kesintiye uğradığı durumlarda korpus kallozumun rolünü üstlenmektedir. Ayrıca limbik sistemden yayılan nöbet aktivesini karşı hemisfere taşımaktadır. Anterior komissür, anterior ve posterior şeklinde iki lif demetine ayrılır. Anterior komissürün anterior bacağı orbitofrontal bölgeye ve koku çekirdeğine projeksiyon yapar. Anterior komissürün posterior bacağı ise Gratiolet"in kanalı içinde temporal oksipital ve amigdalaya doğru uzanır. Beyindeki komissural liflerden biri olan posterior komissür, serebral akuaduktusun üst ucunun dorsal yüzeyinde inferior pineal laminada yer alır ve pretektal çekirdekleri birbirine bağlayarak pupiller ışık refleksi üzerinde önemli olduğu bilinen bir yapıdır. Anterior komissür için lateral ve 3. ventrikül cerrahisi, epilepsi cerrahisi (hemisferektomi, anterior temporal lobektomi, amigdalohipokampektomi) ve temporal lob cerrahisi için önemli iken pineal bölge cerrahisinde ise posterior komissür mikrocerrahi anatomisinin bilinmesi önem göstermektedir.