Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 4
DEV İNTRAKRANYAL ANEVRİZMALAR
Ümit ACAR, Tansu MERTOL, Metin GÜNER, Cengiz ÖZDEMİR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilimdalı, İzmir

Özet

DEÜTF Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde 1986-1991 yılları arasında tetkik edilmiş ve intrakranyal anevrizması belirlenmiş olan olgularda "Dev anevrizmalar" insidans, klinik bulgu, tanı ve tedavi yöntemleri açısından irdelenmiştir. Sözü edilen yıllar arasında toplam 188 anevrizma bulunmuştur. Bu anevrizmalar içinde 14 (% 7.4) adet dev anevrizma tespit edilmiştir. Bu dev anevrizmaların 12 (% 85)'si anterior sirkülasyon, 2 (%15)'si posterior sirkülasyondadır. Bu olguların başvuruları sırasındaki yakınma ve bulguları incelendiğinde 7 (% 50) olguda subaraknoid kanama (SAK), 7 (% 50) olguda da yer kaplayan oluşum bulguları olduğu belirlenmiştir. Dev anevrizmalı bu olguların 3'ü çeşitli nedenlerle opere edilmemiş iken diğer 11 olgu opere edilmiştir. Bu olgular ışığında konu ile ilgili bir literatür araştırması yapılmış ve elde edilen veriler literatür ile karşılaştırılmıştır.