Türk Nöroşirürji Dergisi 2024 , Vol 34 , Num 1
Beyin Tümörü Ameliyatı Olan Hastalarda Konfor Düzeyi ve Konforu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Arzu DEMIREL1,Ezgi Seyhan AK2
1Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5137/1019-5157.TND.3244

Özet

AMAÇ: Çalışmanın amacı, beyin tümörü ameliyatı geçiren hastalarda konforun düzeyi ve konfora etki eden faktörlerin belirlenmesidir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipteki çalışmanın örneklemi bir şehir hastanesinin beyin cerrahisi kliniğinde Ekim 2021- Ekim 2022 tarihleri arasında beyin tümörü ameliyatı olmuş ve araştırmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 109 hastadan oluşmaktadır. Verileri toplamak için tanıtıcı özellikler formu, perianestezi konfor ölçeği (PKÖ), M.D Anderson Beyin Tümörü Semptom Envanteri , sayısal ağrı skalası kullanıldı. Çalışmaya başlamadan önce etik kurul ve kurum izni alındı.

BULGULAR: Hastaların PKÖ puan ortalamasının 6 puan üzerinden ortalama 4,06±0,36 (%67,7) olduğu belirlendi. Hastaların konfor düzeyine etki eden bağımsız faktörlerin ağrı duyma endişesi [B=-0,18(%95 GA:-0,33;-0,03) pr2=0,23; p=0,021] ve hastanın genel sağlık durumunun iyi olma durumu [B=0,14(%95 GA:0,01;0,27) pr2=0,21; p=0,034] olduğu bulundu. Hastalarda en fazla duyusal semptomların görüldüğü ve hastaların PKÖ puanları ile duygusal semptom (r=-0,241; p=0,011) ve tedavi değerlendirme semptom (r=-0,272; p=0,004) düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki görüldü.

SONUÇ: Sonuç olarak beyin tümörü ameliyatı olan hastalarda konfor düzeyinin iyi, ağrı duyma endişesinin konforu etkileyen en önemli faktör olduğu bulundu.