Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 4
KAFA İÇİ MULTiPL ANEVRİZMALAR
O. Faruk ÜNAL1, Murat DÖŞOĞLU1, S. Çağatay ÖNAL1, Metin ORAKDÖĞEN1, Oğuzhan ÇOBAN2, M. İnan TURANTAN1, Umur KAYA1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Birimi, İstanbul

Özet

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında 20 yılı kapsayan retrospektif çalışmada kafa içi multipl anevrizma (KİMA) insidansı %14.3 (103/722) olarak saptanmıştır. Cinsiyet dağılımı eşit olan hasta grubunda yaş ortalaması 46.9'dur.

100'ü subaraknoid kanama (SAK), üçü SAK dışı bulgularla başvuran olgularda 245 anevrizma saptanmıştır. Bu anevrizmaların %92.2'ü karotis, %7.8'i vertebro-baziler (VB) sistemde yer almaktadır. Arteria serebri media (MCA), arteria komunikans anterior (ACoA), arteria karotis interna bifürkasyon (lCA) anevrizmaları en çok bulunan ve kanayan anevrizmalardır.

94 olguya (%91.26) cerrahi tedavi uygulanmıştır. %21.3 olan cerrahi mortalite son yıllarda %14.7'ye düşmesine karşın, hala tek anevrizmalı hastalardaki % 3.4'lük cerrahi mortalitenin çok üzerindedir. Özellikle VB sistem kanamalı hastalar büyük risk taşımaktadır.

Nöroradyolojik tetkiklerde kalite artışı, hem tüm anevrizmaları belirlemede, hem de kanayan anevrizmayı saptamada artış getirerek, gelişen cerrahi teknik ve erken girişim olanaklarıyla birlikte mortalite ve morbiditeyi etkileyecek en önemli unsurlar olarak gözükmektedir.