Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 2
DİFFUZ ASTROSİTOMLANN PROGNOSTİKASYONUNDA AGNOR'UN KATKISI DİGİTAL MORFOMETRİK ANALİZ (DMA)
Aydın SAV1, Özlem KAYABEYOĞLU1, Kağan AKKAYAN4, Gülsün EKİCİOĞLU1, Muhittin GÖKMEN3, Neşe APAK3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi patoloji Anabilim Dalı
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi
3İ.T.Ü. Elektrik ve Elektronik Fakültesi Bilgisayar Bilimler Fakültesi
4S.T.F.A. Bilgi İşlem Merkezi, İstanbul

Özet

Son yıllarda hücre proliferasyonlarının doku işaretleyicileri, beyin tümörlerinde prognostik indikatör olarak kullanılmaya başlanmıştır. "Nucleolar organizer regions "(NORs)'in santral sinir sistemi tümörlerindeki kantitatif (numerik) katkısı halen tartışılmalıdır. Bu çalışmada, 18 adet intrakraniyal diffüz astrositom olgusunun parafin kesitlerine AgNOR tekniği uygulanarak nükleer AgNOR'lar işaretlendi. AgNOR alan hesaplarında morfometrik parametre olarak AgNOR/nukleus alanlarının oranı alındı. Alan hesaplarında temel olarak görüntü tanıma (pattern recognition) amaçlı bilgisayar ortamından yararlanıldı.

Kullanılan teknikle ilgili olarak ilk sonuçlar sunuldu. Ayrıca kullanılan tekniğin uygulanabilirliği ve tekrarlanabilirliği tartışıldı.