Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 2
HALO VEST KOMPLİKASYONLARI
Ahmet BEKAR, Suat ÇELİK, Suat BOYACI, Muammer DOYGUN, Ender KORFALI, Kaya AKSOY, Teoman CORDAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bursa

Özet

Kliniğimizde 1987-1992 yllları arasında servikal travma nedeniyle tedavi edilen ve Halo Vest kullanılan 50 olgu, Halo Vest komplikasyonları açısından retrospektif olarak incelendi. İncelenen 16 olguda (%32) üst servikal bölge (CH), 34 olguda (%68) ise alt servikal bölge travması tesbit edildi. Halo Vest kullanılan ve komplikasyon görülen 15 olgunun (%30), 4'ünde yelek altında bası yarası, 8'inde çivi yeri enfeksiyonu, 3'ünde geçici yutkunma güçlüğü tespit edildi. Toplam 8 olguda ise stabilite yönünden halo vest yetersizdi (%15).