Türk Nöroşirürji Dergisi 1994 , Vol 4 , Num 2
ALT SERVİKAL SPİNAL VE MULTİPL VÜCUT YARALANMALI OLGULARDA PROGNOZ
Arif ÖNDER1, Hakan Hadi KADlOĞLU2, Ercüment BARLAS2, İsmail Hakkı AYDlN2
1S.B. Erzurum Numune Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji ABD, Erzurum

Özet

Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nde 1984-92 yılları arasındaki 8 yıllık bir süre içerisinde yatırılarak tedavi edilen alt servikal (C4 altı) spinal yaralanması ve ilave travmatik patolojisi olan 65 olgu incelendi.

65 olgunun, en genç 8, en yaşlısı 73 yaşında idi ve yaş ortalaması 27 idi. Ellidördü (%83,1) erkek, 11'i (%16,9) kadın cinsten olan 65 hastanın, 34'ü (%52.3) düşme, 27'si (0/041.5) trafik kazası ve 4'ü (%6.2) ateşli silah yaralanması sonucu başvurmuşlardı. Olgulardan 18'inde (%27.7) klinik seyir ölümle sonuçlanmıştı. Ölen olguların 15'inde (%83.3) ağır nörolojik defisit, 5'inde (%27.7) ağır toraks patolojisi, 2'sinde (%11.1) intrakraniyal kitle vardı. Hastaların 6'sı (%9.2) ilk 72 saat içinde ölmüşlerdi.

Yalnız spinal yaralanması olan olgular da dahi yüksek mortalite ve morbiditeye sahip olan servikal spinal yaralanmalarda, spinal yaralanmaya ilave olan diğer sistemlere ait travmatik komplikasyonlar bu oranı daha da yükseltmektedir. Bu tip yaralanmalarda, bir genel prosedürün yanında her hastaya özgü bir yaklaşım içerisinde bulunulması gerektiği kanısındayız.