Türk Nöroşirürji Dergisi 1994 , Vol 4 , Num 2
KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜL TEDAVİSİNDE AYRILABİLİR BALON EMBOLİZASYONU: BİR OLGU SUNUMU
Baki HEKİMOĞLU1, Murad BAVBEK2, Süleyman MEN1, Aykan PINAR1, Bilge ÇAKAR1
1SSK Ankara Hastanesi Radyoloji Kliniği, Dışkapı, Ankara
2SSK Ankara Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Dışkapı, Ankara

Özet

Geçirdiği kraniyo-fasiyal travma sonucu yüksek debili karotiko-kavernöz fistül gelişen 10 yaşındaki erkek hastada fistülü kapatmak ve internal karotid arter kan akımını korumak amacıyla ayırılabilir balon embolizasyonu planlandı. Fistül, ilk aşamada ayırılabilir balon ile tama yakın kapatıldı, ancak fistül periferinde minimal akım izlendi. Fistül periferindeki minimal kaçağın trombozis ile kapanabileceği göz önüne alınarak işlem sonlandırıldı. Bir ay sonra elde olunan kontrol anjiografide balonun kavernöz sinüs içine doğru yer değiştirdiği ve fistülün sebat ettiği izlendi. Aynı seansta kavernoz sinüs balonlarla doldurulduktan sonra son balon fistül seviyesindeki internal karotid arter lümenine yerleştirildi. Üç hafta sonra elde olunan anjiografide ipsilateral internal karotid arterin tromboze olduğu ve fistülün karşı tarafkarotid ya da vertebro-baziller sistemden doluş göstermediği izlendi. 8 aylık takipte hastada progresif klinik iyileşme izlendi.