Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 3
İliak Kemikten Greft Alınması Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Avulsiyon Kırığı Olgu Sunumu
Cevdet YAVUZ, Murat DÖŞOĞLU, Ferruh GEZEN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Düzce

Özet

Mekanik işlerde çalışan 48 yaşında erkek hastaya, dejeneratif servikal spondiloz nedeniyle C6 korpektomi ve C5-C6 ve C6-C7 diskektomi ameliyatı yapılmıştır. Krista iliaka anterior süperiordan alınan trikortikal kemik greft C6 korpektomi sahasına yerleştirilerek C5-C7 korpusları arasına plak vida sistemi ile stabilizasyon yapılmıştır. Ameliyatan 2 hafta sonra, donör bölgesinde belirgin hassasiyet, yürürken kasık ağrısı yakınması başlayan olgunun, direkt grafisinde iliak kemikte avulsiyon kırığı göründü.