Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 1
ANEVRİZMAL KÖKENLİ OLMAYAN PERİMEZENSEFALİK SUBARAKNOİD KANAMA (OLGU SUNUMU)
Füsun DEMİRÇİVİ, Mustafa ÇAPRAZ, Hamdi BEZİRCİOĞLU, H. Kamil SUCU, Şevket TEKTAŞ
İzmir Atatürk Devlet Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Yeşilyurt, İZMİR

Özet

Subaraknoid kanaması olan 40 yaşındaki bir erkek hasta sunulmuştur. Bilgisayarlı Tomografi ( BT) sinde kanama mezensefalon çevresinde lokalizedir. Dört damar anjiografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkiklerinde anevrizma, arterivenoz malformasyon yada anjiom tarzı kanama orjinine rastlanmamıştır. Olgu tipik BT bulguları ve diğer negatif radyolojik incelemeleri ile nonanevrizmal perimezensefalik subaraknoid kanama olarak değerlendirilmiş olup, literatürdeki benzer bildiriler gözden geçirilmiştir.