Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 1
ATİPİK SEYİRLİ VİRAL ENSEFALİT (OLGU SUNUMU)
Muammer YÜKSEL1, Başak DOKUZOĞUZ2, Bülent GÜL, Mehmet YAMAN1, Çetin EVLİYAOĞLU1, İsmail SERTER1, Yamaç TAŞKIN1
1Ankara Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği İntaniye Kliniği, Ankara

Özet

Viral ensefalitlerde yüksek oranda mortaliteden söz edilir. Tedavi edilen olgularda bile %35'in üzerinde kalıcı morbidite mevcuttur.

Bu çalışmada, radyolojik ve serolojik bulgularla virütik olduğu düşünülen, spontan iyileşme göstermiş atipik bir ensefalit olgusu sunulmaktadır.