Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
SRİNGOMYELİDE CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Nejat IŞIK1, Mufit KALELİOĞLU1, Nihal IŞIK2, Mercan SARIER1, İ. Mata UNAT1
1SSK Göztepe Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2SSK Göztepe Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

Özet

Sringomyeli, ilerleyici nörolojik bulgularla birlikte olan, spinal kord içindeki kistik kaviteleri tanımlar. Bu çalışmada kliniğimizde Magnetik Rezonans Görüntüleme ile tanı konan 21 sringomyeli olgusunu sunduk. 17 olguya ilerleyici nörolojik bulgular nedeni ile cerrahi tedavi uygulandı. Hidrosefalisi olan Arnold Chiari Malformasyonlu 1 olguya Ventriküloperitoneal shunt takıldı. İntramedullar tümor ile birlikte srinks olan 1 olguda tümör exizyonu yapıldı. Tethered kord ile birlikte terminal sringomyeli olan 4 olguya laminektomi ile filum terminale kesilmesi ve terminal ventrikülostomi uygulandı. Arnold Chiari Malformasyonu olan olgulara ise 2 farklı tedavi uygulandı; Beyinsapı uyarılmış potansiyelleri normal bulunan 2 olguya sringoplevral shunt takılırken, beyinsapı uyarılmış potansiyellerinde patoloji saptanan 4 olguya ise Kranıovertebral dekompresyon yapıldı. Diğer olgular ise sringoplevral shunt ile tedavi edildi. 2,5 yıllık izlemde, 2 yıl sonra 2 olguda rekürrens saptanıp reoperasyon uygulandı. Diğer olgularda ise cerrahi sonuçları tatminkardı.