Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
SERVİKAL VERTEBRALARIN BİOMEKANİK STABİLİZASYONUNDA ANTERİOR PLAK UYGULAMALARI
Haluk DEDA, Kenan COŞKUN, Hamit Ziya GÖKALP, Ertekin ARASIL, Ahmet ERDOĞAN, Ali Oğuz TAŞÇIOĞLU
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Servikal vertebraların stabilitesinin bozulduğu durumlarda anterior yolla servikal vertebraların plak takılarak stabilizasyonu son yıllarda servikal vertebra cerrahisinde yeni bir dönem başlatmıştır. Bu amaçla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda 1992 yılından itibaren 20 vakada anterior transservikal retrofaringeal yolla yapılan dekompresyon ve spinal füzyonu takiben 11 vakada pazlanmaz çelik plak ve 9 vakada ise titanyum plakla internal stabilizasyon uygulanmıştır. Bu çalışmada her iki plak sisteminin kullanılmasındaki teknik özellikler tecrübelerimiz ışığında belirtilmiştir.