Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
ÇOCUKTA İNATÇI NİLATERAL KRONİK SUBDURAL HEMATOMDA TEDAVİ OLGU SUNUMU
M. Akif BAYAR, İsmet IŞIK, Cevdet GÖKÇEK, Saffet DOĞANAY, Nurullah EDEBALİ, Zeki BUHARALI
Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Cebeci, Ankara

Özet

Bu yazıda subdural-peritoneal şant, sürekli kapalı external drenaj ve subdural tap uygulanmasına rağmen rekürrens gösteren ve ancak kraniotomi, membran eksizyonu ve geniş kranioplasti ile kranio serebral uyumsuzluk düzeltilerek tedavi edilen unilateral kronik subdural hematomlu (KSDH) 4 yaşında bir olgu sunuldu.