Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
DEV HİPEROSTEOTİK MENİNGİOM: OLGU SUNUMU
Kayhan KUZEYLİ, Fadıl AKTÜRK, Soner DURU, Süleyman BAYKAL, Ertuğrul ÇAKIR, A. Giray SÖYLEV
KTÜ Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Trabzon

Özet

Hiperosteozis direkt röntgen grafilerinde meningiomların en sık görülen spesifik bulgusudur; fakat dev intraekstrakranial hiperosteotik meningiomlar oldukça nadirdir. Bu makalede, intra-ekstrakranial hiperosteozis oluşturan, dev hiperosteotik meningiom olgusu sunuldu.