Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 2
LATERAL SPİNAL STENOZ
Varol AYDIN, Ahmet ERDOĞAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Lateral spinal stenoz kemik veya bağ dokularındaki yapısal değişiklikler sonucu lateral reses ve intervertebral foramen alanının daralmasıyla ortaya çıkar. Semptom ve bulgular kök basısı nedeniyle disk herniasyonuna benzerlik gösterir. 1991-1995 yılları arasında lateral spinal stenoz saptanarak ameliyat edilen 28 hasta geriye dönük olarak değerlendirilmiş ve sonuçlar gözden geçirilmiştir. Hastaların ameliyat sonrası dönemde ortalama takip süreleri 1.2 yıldır. 19 hastada erken dönemde, 23 hastada ise geç dönemde ağrılar kaybolmuş, hiç bir hastada ameliyat sonrası motor kayıp ve komplikasyon gelişmemiştir.Ameliyat sonrası dönemde ağrıları süren hastaların, ameliyat öncesi semptom sürelerinin 3 yılın üstünde olduğu saptanmıştır. Belirgin lateral spinal stenoz saptanan hastalarda erken dönemde uygulanacak dekompresyon ile semptomsuz ve konforlu bir yaşam sağlanabildiği görülmüştür.