Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 3
Spinal Tümörü Taklit Eden Yabancı Cisim Olgusu
Deniz KONYA, Serdar ÖZGEN, M. Necmettin PAMİR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Nöroşirurji literatüründe cerrahi tedavi sonrası unutulan yabancı cisimle ilgili az sayıda yayın bulunmaktadır. Yirmi yıl önce travma sonrası T 12 kompresyon kırığı tanısıyla opere edilen 60 yaşındaki bayan olguda, 5 aydır bel ağrısı ve yürüme güçlüğü tespit edildi. Olgunun yapılan radyolojik tetkiklerinde ameliyat edilen bölgenin hemen altında ekstradural yerleşimli tümör benzeri kitle saptandı. Spinal tümör ön tanısıyla opere edilen lezyonun, bir önceki operasyonda unutulmuş gazlı bez olduğu anlaşıldı. Alınan doku örneklerinin patolojik incelemesinde neoplaziye ait bulguya rastlanmadı. Cerrahi sırasında unutulan yabancı bir cismin, 20 yıl sonra dahi klinik ve radyolojik olarak bir tümörü taklit edebileceği sonucuna varıldı.