Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 1
PİNEAL BÖLGE KİTLELERİNİN STEREOTAKTİK TANI VE TEDAVİSİ
Murat İMER1, Orhan BARLAS1, Çiçek BAYINDIR1, Meltem CAN2, Emin DARENDELİLER3, Feridun HUBEHİ1
1İstanbul Üniversitesi Tıp.Fakültesi, Nöroşirürji ABD, İstanbul
2SB Bakırköy Devlet Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD, İstanbul

Özet

Bu çalışmada, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde, 1991-1996 yıllan arasında, pineal bölge kitlesi saptanarak stereotaktik tanı ve tedavi yöntemleri uygulanan 13'ü erkek, 11'i kadın 24 olguya ait sonuçlar sunuldu. Yaşları 5 ile 81 arasında değişen olgularda 35 stereotaktik girişim gerçekleştirildi. Girişimlerden 23'ünde amaç sadece patolojik tanı, birisinde tanı ve aspirasyon, birisinde üçüncü ventrikülostomi, 10'unda ise stereotaktik interstisiyel radyoşirürji idi. On olguda tanı sonrası sadece radyoterapi uygulandı. Ortalama izlem süresi 28 ay olan olguların dördü germinoma, sekizi pineositoma, beşi pineoblastoma, ikisi ependimoma, dördü astrositoma ve birisi de selim kist tanısı aldılar. Üçüncü ventrikülostomi yapılan bir olgu dışında tüm olgularda ventriküloperitoneal şant uygulandı. Biyopsi sonrasında 10 olguda radyoterapi, 7 olguda stereotaktik interstisiyel radyoşirürji ve radyoterapi, iki olguda sadece stereotaktik interstisiyel radyoşirürji, bir olguda ise açık cerrahi uygulandı. Üçüncü ventrikülostomi uygulanan olguda radyoterapi yapılırken, radyoterapi uygulanan bir olgu ile stereotaktik interstisiyel radyoşirürji uygulanan bir diğer olguda hastalıkta ilerleme görülmesi üzerine açık cerrahi girişim gerçekleştirildi. Selim kistli bir olguda ise ileri tedavi gerekmedi. Bu dizide stereotaktik yöntemlerle tanı ve tedavisi yapılan tüm olgularda tümörün ilerlemesi kontrol altına alındı. Erken dönemde stereotaktik yöntemlere bağlı ölüm ve morbidite olmadı. Bu dizinin sonuçları pineal bölge kitlelerinin tanı ve tedavisinde stereotaktik yöntemlerin açık cerrahiye ciddi bir seçenek olarak düşünülmesi gerektiğini telkin etmektedir.