Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 1
DEJENERATİF SPONDİLOLİSTEZİSTE CERRAHİ TEDAVİ
Said NADERİ1, Serdar ÖZGEN1, Selim YALÇIN2, Osman GÜVEN2, Necmettin PAMİR1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörşirürji Anabilim Dalı ve Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Omurgada segmenter patolojik hareketliliğin önemli nedenlerinden biri lumbosakral spondilolistezistir. Bu yazıda, dejeneratif spondilolistezis nedeniyle ameliyat edilen 21 olgu sunulmaktadır. Yapılan incelemeler sonunda 18 olguda evre I, 3 olguda da evre Ü spondilolistezis belirlenmiştir. Olguların % 61.9'unda spondilolistezisin L4-5 seviyesinde olduğu, % 14.3 olguda L3-4'te, % 9.5 olguda LS-Sl'de ve % 14.3 olguda ise çift segmentte olduğu belirlenmiştir. Olguların % 85.7'sinde dekompresyon yapılmıştır. Aynca tüm olgularda transpediküler tespit ile sabitleştirme ve posterolateral füzyon yapılmıştır. Ortalama izlem süresi 14.4 aydır. Radyolojik incelemeler ortalama kayma yüzdesinin ameliyat sonrası dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde azaldığını ortaya koymaktadır. Ameliyat sonrası dönemde olguların % 52.3'ünün mükemmel, % 42.8'inin iyi, % 4.7'sinin ise orta durumda olduğu belirlenmiştir. Ortalama 14.4 aylık takibi izleyerek % 90.4 oranında füzyon saptanmıştır. Transpediküler tespit ve posterolateral füzyonun dejeneratif lumbosakral spondilolistezisin cerrahi tedavisinde etkin ve güvenilir bir yöntem olduğu, omurgada yüksek oranda füzyon sağladığı sonucuna varılmıştır.