Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 1
KAFA TRAVMALARINDA KOAGÜLASYON BOZUKLUKLARI
Ali İhsan ÖKTEN1, Etem BEŞKONAKLI2, İsmail SERTEL2, Rüçhan ERGÜN2, Şükrü YENİCE3, Fikret ERGÜNGÖR2, Yamaç TAŞKIN2
1Adana Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Adana
2Ankara Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara
3Ankara Numune Hastanesi Hematoloji Kliniği, Ankara

Özet

Kafa travmalı hastalarda koagülasyon bozukluklarının insidansı yüksektir, travmanın şiddetini ve sonuçlarını yansıtır. Bu durum beyin tromboplastinin serbestlenmesine, serebrovasküler endotel doku hasarına ve nörohümoral değişikliklere bağlanmıştır. Çalışmamızda 78 kafa travmalı hasta prospektif olarak koagülasyon bozuklukları açısından trombosit sayısı (TS), protrombin zamanı (PZ), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTZ), fibrinojen, fibrin yıkım ürünleri (FYU) ve D-Dimer testleri ile incelenmiştir. PZ'ı, FYU'leri ve D-Dimer'in şiddetli kafa travmalarında, intraserebral hematom, çökme kırıkların veya ateşli silah yaralanması gibi intraserebral parenkim hasarına neden olan lezyonlarda ve ölen hastalarda önemli oranda arttığı gözlenmiştir. Özellikle FYU ve D-Dimer'in kafa travmalarının prognozunu tahmin etmede belirleyici testler oldukları saptanmıştır.