Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 2
OMURİLİK ELEKTRİKSEL UYARIMININ BEYİNDE VAZOSPAZMA ETKİSİ
H. Murat GÖKSEL1, Mustafa GÜRELİK1, İbrahim ÖZTOPRAK2, Uğur TURAÇLAR3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Özet

Beyinde subaraknoid kanamadan sonra ortaya çıkan vazospazm halen önemli bir mortalite ve morbidite sebebidir ve etkin bir tedavi yöntemi yoktur. Çevrel damar hastalığı, anjina pektoris ve kronik ağrı gibi uygulama alanları bulunan omurilik elektriksel uyarımının (OED), beyin kan akımı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tesbit edilmiştir. Ancak beyinde vazospazm üzerine OED'nun etkisi konusunda az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada OED'nun beyinde vazospazm üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla vazospazm oluşturulmuş tavşanlarda OED uygulanmış ve transkranial Doppler ultrasonografi ile OED'nun etkileri değerlendirilmiştir. Sonuçta OED'nun beyin damarlarında genişlemeye neden olarak beyin kan akımı hızını azalttığı yani vazospazmı düzelttigi tesbit edilmiştir.