Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
Omurga Yerleşimli Anevrizmal Kemik Kistleri
Deniz BELEN1, Aslan GÜZEL3, Serkan ŞİMŞEK1, Levent GÜRSES1, Erol ÖKSÜZ1, Teoman BENLİ2
1SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Klinikleri, Ankara
2SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortepedi Klinikleri, Ankara
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji, Diyarbakır

Özet

AMAÇ: Omurga yerleşimli anevrizmal kemik kistli olguların insidansı, klinik prezantasyonları, tanı ve tedavi seçenekleri ile prognozları hakkında birikimlerimizi sunmak ve ilgili literatür ile karşılaştırmak amaçlanmıştır.

YÖNTEM: 1995-1997 yılları arasında Nöroşirürji ve Ortopedi Kliniklerimizde cerrahi olarak tedavi edilen omurga yerleşimli anevrizmal kemik kistli 6 olgu, yapılan tedavi, sonuçları ve izlemleri ile sunulmuştur.

BULGULAR: Lezyon 3 olguda torakal, 1'er olguda ise servikal, lomber ve sakral bölgede olup 5 olguda birden fazla segment tutulumu saptanmıştır. Dört olguda total çıkarım sağlanmış, 5 olguya kemik greftleme ve enstrümentasyon ile stabilizasyon uygulanmıştır. Bir olgu 2 kez gelişen rekürrens nedeniyle toplam 3 kez ameliyat edilmiş ve yalnızca bu olguya radyoterapi verilmiştir. Seride mortalite yoktur, hastaların ortalama 4.8 yıllık izlemlerinde spinal deformite gelişmemiştir.

SONUÇ: Nadir rastlanılan omurga yerleşimli anevrizmal kemik kistlerinin güncel tedavi seçenekleri içinde ameliyat öncesi selektif arteryel embolizasyon, lezyon içi küretaj, instabilite mevcutsa kemik greftleme ile füzyon ve transkutanöz skleroterapi bulunmaktadır.