Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 2
TEK TARAFLI SERVİKAL FASET ÇIKIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ
Faruk ÜNAL1, Talat KIRIŞ1, Birol YANIK2, Nail İZGİ1, Kemal HEPGÜL1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne

Özet

1993 -1996 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD'nda servikal travma sonucu ortaya çıkan çeşitli lezyonlar nedeniyle ameliyat edilen toplam 30 olgunun altısında (%20) tek taraflı faset çıkığı mevcuttu. Olguların dördü geç dönemde başvurdu. Başlıca yakınma ve bulgu ağrı ve radiküler tutulumdu. Van servikal grafilerde yapılan ölçümlerde anterior subluksasyon derecesi 3-5 mm arasındaydı. Olguların tamamında AP servikal grafilerde tek taraflı faset çıkığı için tipik olan spinöz çıkıntının çıkık tarafına doğru dönmesi görünümü tespit edildi. Tüm hastalarda posterior girişimle açık redüksiyon sağlandı. İki olguda tel ile bağlama ve kemik füzyon yapılırken dört olguda yan kütlelere plak vida ve kemik füzyon gerçekleştirildi. Telle bağlama yapılan bir hastanın ameliyat sonrası birinci ay yapılan kontrolünde tekrar çıkık saptandı. Bir hastada geçici nörolojik defisit ortaya çıktı. Diğer hastalarda 3 ay - 2 yıl arası takipte ağrı, nörolojik defisit, servikal instabilite ya da enstrümentasyona bağlı komplikasyon saptanmadı. Tek taraflı faset çıkığında posterior girişimle açık redüksiyon ve lateral kitlelere plak vidayla tesbit ve kemik füzyonun seçkin tedavi yöntemi olduğu kanısına varıldı.