Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 2
TORAKAL DİSK FITIKLAŞMASINA TRANSPEDİKÜLER YAKLAŞIM
Gökhan AKDEMİR, Ali Rıza GEZİCİ, Rüçhan ERGÜN, M. Fikret ERGÜNGÖR,
Ankara Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Torakal disk fıtıklaşması geçmişte tanı ve tedavisi zor olan ve az görülen bir hastalıktır. Torakal intervertebral disk fıtıklaşması olan beş hasta opere edilmiş olup, hastalarda şiddetli bel ağrısı ve miyelopatik bulgular mevcuttu. Tanıda magnetik rezonans görüntüleme kullanıldı. Transpediküler yaklaşım uygulandı. Nörolojik olarak bütün olgularda düzelme görüldü.