Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 3
Torakal Spinal Epidural Lipomatozis: Olgu Sunumları
Davut CEYLAN, A. Celal İPLİKÇİOĞLU, Kahan BAŞOCAK, Murat COŞAR, Cem DİNÇ, M. Aziz HATİBOĞLU
SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

Spinal Epidural Lipomatozis (SEL) epidural yağ dokusunun aşırı büyümesiyle oluşur ve spinal kord kompresyonuna neden olur. Bu olguların çoğu steroid tedavisi alan ya da endojen Cushing Sendromu (CS) tanısı almış olgulardan oluşur. İdiopatik SEL nadirdir. Bu bildiride; 2 adet torakal ve 1 adet torakolomber vertebra yerleşimli idiopatik SEL' li 3 olgu literatür ışığında gözden geçirilmiştir.