Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 2
BEYİN OMİRİLİK SIVISI ŞANT ENFEKSİYONLARI
Yusuf ERŞAHİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı, Bornova, İzmir

Özet

Enfeksiyon şant komplikasyonları arasında en ciddi ve en sık rastlanılanlardan olup, %30-40'lara varan mortalitelere neden olabilir. Yüksek mortalite yanında, şant enfeksiyonları entellektüel yıkım ve nörolojik defisitlere de yol açabilirler. Literatürde girişim başına düşen enfeksiyon oranı %4.5-14 ve hasta başına düşen enfeksiyon oranı da %8-40 arasında değişmektedir. Ameliyat sırasında kolonizasyon genellikle en çok kabul edilen enfeksiyon şeklidir. Şant enfeksiyonlarının %69'u operasyonu takibeden ilk ay içinde ve %86'sı ise ilk 6 ay içinde ortaya çıkar. Hastaların yaklaşık %50' si klasik şant enfeksiyonu bulguları ile karşımıza gelmektedir. Şant malfonksiyonu ya da şantla ilgili olmayan sistemik bir hastalık gibi ortaya çıkabilir. Hemen her hastalığı taklit edebilir. Yaş en önemli risk faktörlerinden birisidir. S. epidermidis bir çok seride en sık izole edilen mikroorganizma olup yaklaşık olguların %50-75'inde saptanmıştır. Bunu S. aureus, gram negatif basiller ve aneorob difteroidler izler. Tanı yüzdesinin artması şant enfeksiyonunun her zaman akılda tutulması ve kuşkulanılması ile doğru orantılıdır. En etkin tedavi yöntemi enfekte şantının çıkarılıp hastaya (EVD) external ventriküler dranaj uygulanması ve enfeksiyonun tedavisinden sonra tekrar yeni bir şant takılmasıdır. Ameliyat sırasında ve öncesinde alınacak koruyucu önlemler şant enfeksiyondan kaçınmada önemli bir yer tutmaktadır.