Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 2
KLİVUS KIRIKLARI: 4 OLGU SUNUMU
Uğur BOSTANCI, Etem BEŞKONAKLI, Tevfik GÜÇ, Gökhan AKDEMİR, Rüçhan ERGÜN, Yamaç TAŞKIN
Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Klivus kırıklarının tanısı, rutin radyolojik grafilerde temporal kemik petröz kısımları nedeniyle zordur. Bu nedenle geçmişte çok az olgu rapor edilebilmiştir. Son yıllarda yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi gibi nöroradyolojik tekniklerdeki gelişmeler sayesinde klivus kırıkları ile ilgili yayınlar artmıştır. Bu makalede kliniğimizde son 3 yılda gözlenen 4 klivus kırığı olgusu sunulmuştur.