Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 3
CHİARİ MALFORMASYONU TİP I DE CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE BUNLARIN SEÇİMİNDE NÖROFİZYOLOJİK BULGULARIN ROLÜ
Nejat IŞIK1, Müfit KALELİOĞLU1, Nihal IŞIK2, Ajlan ÇERÇİ1, Ramazan UYAR1
1SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Göztepe, İstanbul
2SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği Göztepe, İstanbul

Özet

Chiari Malformasyonu beyin sapı ve serebellumun servikal spinal kanala doğru yer değiştirdiği konjenital bir anomalidir. İlerleyen nörolojik defisitler ve ek patolojiler varsa cerrahi tedavi gereklidir. Bu çalışmada Chiari malformasyonu tip I tanısı alan 35 hasta, eşlik eden patolojilerine göre 3 gruba ayrılarak sunuldu. Nöroradyolojik tetkiklere ek olarak nörofizyolojik testlerle (beyinsapı işitsel ve duyusal uyarılmış potansiyeller) incelendi. Bunlara göre cerrahi karan verilip, yöntem seçimi yapıldı. Üç olguya herhangi bir girişim uygulanmazken, 32 olguya klinik ve nörofizyolojik bulgularına göre cerrahi tedavi uygulandı. Sadece Chiari Malformasyonu olan 11 olguya kranyovertebral dekompresyon uygulanırken, 1 olguya anterior dekompresyon yapıldı. Beraberinde siringomyelisi olan 5 olguya yalnız siringoplevral shunt, 2 olguya yalnız kranyovertebral dekompresyon, 8 olguya ise hem siringoplevral shunt hem de kranyovertebral dekompresyon uygulandı. Beraberinde hidrosefalisi olan 5 olgudan 3'üne ventriküloperitoneal shunt takılırken, 1 olguya ventriküloperitoneal ve siringoplevral shunt birlikte takıldı. Beyin sapı bası bulguları olan bir olguda da kranyovertebral dekompresyon+ventriküloperitoneal shunt birlikte uygulandı. Postoperatif dönemde hastaların büyük kısmında değişik derecelerde düzelme görüldü. Chiari malformasyonu tip I de olguların büyük kısmının cerrahi tedaviden yarar gördüğü, nörofizyolojik testlerin cerrahi tedavi yönteminin planlanmasında ve hastaların takibinde yardımcı olabildiği saptandı.