Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 3
PERİFERİK SİNİRLERİN SCHWANNOMLARI
Murat KUTLAY1, Ahmet ÇOLAK1, Osman Niyazi AKIN1, Nusret DEMİRCAN1, Kenan KIBICI1, Kıvanç TOPUZ1, Çınar BAŞEKİM2, Dilaver DEMİREL3
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroşirüji Kliniği
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Kliniği
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Kliniği

Özet

Periferik sinir schwannomları, schwann hücrelerinden köken alan iyi huylu tümörlerdir. Bu çalışmada, nadir rastlanılan bu tümörlerin cerrahi tedavilerine ait 13 yıllık deneyimimiz sunulmuş ve tedavilerine ait görüşler tartışılmıştır. Kliniğimizde, 1 Eylül 1985 - 6 Haziran 1998 tarihleri arasında 21 olgu, 22 periferik sinir schwannomu nedeniyle ameliyat edilmiştir. Serimiz 14 erkek, 7 bayan hastayı içermekteydi ve yaş ortalaması 43.8 (sınır: 19-65) yıldı. Yirmüki schwannom olgusunun 16' sında (% 72.7), ilgili sinirin dağılım alanına uyan ağrı mevcuttu. Ameliyat sonrası dönemde 12 olguda (% 75) tam iyileşme, 2 'sinde (% 12.5) kısmi iyileşme sağlandı, 1 olguda (% 6.25) ağrının şiddetinde herhangi bir değişiklik olmadı, 1 olguda (% 6.25) ise artış izlendi. Ameliyat öncesi kuvvet kaybı mevcut 15 olgudan (% 68.1), 7'si (% 46.6) düzeldi, 6'sında (% 40.0) herhangi bir değişiklik olmadı, 2'sinde (% 13.3) kuvvet kaybı arttı. Ameliyat öncesi kuvvet kaybı olmayan 7 olgunun (% 31.8) 6'sında (% 85.7) herhangi bir değişiklik olmazken, 1 olguda (% 14.2) kuvvet 4/5 düzeyine geriledi. Tümörün tam olarak çıkarılamadığı 3 olguda (% 13.6) nüks gelişti. Dört olguda (% 18.1) sinir greftine gereksinim duyuldu. Ortalama takip süresi 29.4 (sınır: 5-72 ay) aydı. Sonuç olarak, bu tümörlerin nörolojik defisit oluşturmadan veya minimal defisitle çıkanlmaları olasıdır ve tam olarak çıkarılmaları, fasikül ayırma tekniği kullanılarak kolaylıkla sağlanabilir. Kuvvet kaybındaki düzelme ameliyat öncesi dönemdeki kuvet kaybının derecesi ile ilişkili olduğundan, nörolojik bulgu olmasa bile, bu tümörler erken dönemde cerrahi girişimle çıkarılmalıdırlar.