Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 3
SEREBRAL VE SEREBELLAR ENFARKTLAR İÇİN DEKOMPRESİF KRANİEKTOMİ
Kazım ÖNER, İzzet ÖVÜL, Sertaç İŞLEKEL, Vehbi GÜLMEN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

Özet

Serebral enfarkt sonrası kitle etkisi gösteren akut beyin şişmesi sık değildir. Böyle hastalar ölümcül düzeyde olup klinisyene sınırlı tedavi seçeneği bırakır. Tanı konulur konulmaz operasyon dışı tutucu tedavi (hiperventilasyon, ozmotik ajanlar) hemen tatbik edilmelidir. Serebellar ya da serebral enfarkt sonrası akut beyin sapı basısı geliştiren ve tıbbi tedaviye yanıt alınamayan olgularda dekompresif kraniektomi hayat kurtarıcıdır. Biz serebral ve serebellar enfarkt nedeniyle akut beyin sapı kompresyonu gelişen 14 hasta opere ettik. Tıbbi tedaviden yanıt alınamamış bu olguların tümüne dekompresif kraniektomi uygulandı. Dört olgu hariç tüm olgular yaşamaktadır. İki yıllık takip sonucunda olguların çoğu (10 olgudan 7'si) yürüyebilmekte ve bir başkasının yardımı olmaksızın günlük aktivitelerini sağlamaktadır.