Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 1
DENEYSEL SUBARAKNOİD KANAMADA OKTREOTİD ASETAT'IN SEREBRAL VAZOSPAZMA ETKİSİ
Cengiz ÇOKLUK, Alparslan ŞENEL, Levent TÜMKAYA, Ömer İYİGUN, Arif ÖNDER, Fahrettin ÇELİK, Cemil RAKUNT
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalları, Samsun

Özet

Bu çalışmada, tavşan deneysel subaraknoid kanama (SAK) modelinde, vazospazmın önlenmesi amacıyla sentetik bir somatostatin analogu olan oktreotid asetat (OA) kullanıldı. Tedavi sonrası baziller arter yüzey alanı ölçümleri stereolojik görüntü analiz metoduyla yapıldı. Yüzey alanı ölçüm sonuçları kontrol grubunda 323±48 um2 X 103, tedavisiz SAK grubunda 111±7um2 X 103, plasebo+SAK grubunda 115±5 um2 X 103, 150 ugr / gün OA+SAK grubunda 196±17um2 X 103 olarak ölçüldü. Tedavi verilen ve verilmeyen gruplar arası farklar istatiksel yönden anlamlı olarak bulundu. Bu deneysel çalışma OA tedavisinin SAK'tan sonra serebral vazospazmının önlenmesinde etkili olduğunu düşündürmektedir. Yan etki profilinin oldukça düşük olması ve subkutan yolla kullanılabilmesi diğer avantajlarıdır. Ancak bu deneysel çalışmanın sonuçlarının diğer klinik ve laboratuvar çalışmalarla da desteklenmesi gerekmektedir.