Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 1
LOMBER DİSK HERNİASYONUNDA SİYATİK SİNİR GERME TESTLERİ'NİN ÖEMİ
Aşkın GÖRGÜLÜ1, Sabahattin ÇOBANOĞLU1, Hakan ÖZSÜER1, Osman ŞİMŞEK1, Galip EKUKLU2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne

Özet

Bu prospektif çalışma, klinik ve radyolojik olarak lomber disk hernisi tanısı konulan 50 olguyu içermektedir. Çalışmada siyatik sinir germe testleri ile diskin cerrahi sırasındaki seviyesi, anatomik lokalizasyonu, ağrıyla ilişkili semptomlar (ağrı, analjezik kullanımı yürüme mesafesi) arasındaki korelasyon operasyon öncesi ve sonrası 4. ayda tetkik edildi. Başlangıç muayenesi düz bacak kaldırma, karşı bacak kaldırma, Lasegue, Bragard ve Bowstring testlerini içermekteydi. İstirahat, gece hareketle ortaya çıkan ağrı kaydedildi. Analjezik alımı 3 kategoriye ayrıldı (analjezik kullanımı yok, aralıklı, düzenli). Yürüme mesafesi 5 km.den fazla, 0.5-5 km. arası, 0.5 km.den az olmak üzere kaydedildi. Cerrahi sırasında disk hernisinin lokalizasyonu, protrüzyon ve ekstrüzyon mevcudiyeti belirlendi. Düz bacak kaldmırma testi cerrahi sırasında lomber disk hernisinin varlığını gösteren en duyarlı testti. Operasyon öncesi tüm testlerin pozitifliği cerrahi sonrası iyi klinik sonuç ile ilişkili bulundu. Siyatik sinir germe manevraları ile gece ağrısı ve yürüme kapasitesindeki kısıtlanma «0.5 km) arasında da korelasyon mevcuttu ancak testlerin pozitifliği ile analjezik alımı arasında ilişki bulunmadı.