Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 1
OSTEOPOROTİK OMURGAYA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
Hakan BOZKUŞ1, Nazan CANBULAT2, Şafak GÜVEN3, Ali Fahir ÖZER1, Ali ÇETİNSARIOĞLU1
1VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul
2VKV Amerikan Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul
3VKV Amerikan Hastanesi, Endokrinoloji Bölümü, İstanbul

Özet

Osteoporoz, normal mineralize kemik dokusunun dansitesinin azalması ile karakterize bir iskelet sistemi hastalığıdır. Azalan kemik dansitesi, kemiğin mekanik dayanımı azaltmakta ve kırığa sebep olmaktadır. Sebep olan faktörler, primer (yaşa bağlı/ menopoz sonrası) ve sekonder (endokrin ve neoplastik hastalıklar, ilaçlar ve kromozom anomalileri) olarak incelenmelidir. Omurganın osteoporozdan etkilenmesi ile ortaya çıkan sorun ise deformite ile stabilizasyonun bozulması ve nörolojik komplikasyonlardır. Olguların çoğu ileri yaş grubunda olup, klinik semptomlar oluşmasından önce uzun zaman geçmektedir. Kemik dansitometrisi ve direk grafiler en önemli tanı araçlarıdır. Tedavi öncelikle riskli yaş grubunda osteoporozun önlenmesine yönelik olmalıdır. Osteoporoz tanısı aldıktan sonra ise öncelikle medikal tedavi uygulanmalıdır. Cerrahi tedavi ise ileri derecede deformitesi olan ve nörolojik bulgusu olan durumlarda uygulanmalıdır. Uygulanacak cerrahide amaç, deformitenin düzeltilmesi değil, stabilizasyonun sağlanması olmalıdır.