Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 1
SEKRETUAR MENİNGİOM: OLGU SUNUMU
A. Nihan HABERAL1, Banu BİLEZİKÇİ1, Nur ALTINÖRS2, Murad BAVBEK2
1Başkent Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Çok çeşitli histolojik varyantlar gösteren meningiomlar Dünya Sağlık Organizasyonu tarafından tespit edilen 14 alt tipe ayrılmıştır. Bu varyantlardan biri olan sekretuar meningiom nadir görülen, tipik histolojik ve bazı ayırıcı klinik özellikleri olan, ancak tipik meningiomdan prognostik bir farkı olmadığı kabul edilen bir varyanttır. Bu makalede sekretuar meningiom tanısı alan 58 yaşında kadın hasta, nadir histolojik bir varyant olması nedeniyle, klinik, radyolojik ve histolojik özellikleri ile sunulmuş; ilgili literatür incelenmiştir.