Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 2
SERVİKAL SPİNAL KEMİK BASILARDA OPERASYON GENİŞLİĞİNİN PLANLANMASINDA MRG'NİN GÜVENİLİRLİĞİ
Serhat ERBAYRAKTAR1, Bülent TEKİNSOY2, Can USAL2, Burak SADE1, Ahmet Nur TURAL1, E. Metin GÜNER1, Ümit D.ACAR1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Anterior servikal girişim uygulanıp operasyon sırasında bariz kemik basısı olduğu saptanan 50 olgu geriye dönük olarak gözden geçirildi ve kemik basılı bu olgularda manyetik rezonans görüntülemenin operasyon planlanmasındaki güvenilirliği araştırıldı. Operasyon öncesi dönemde olgulardan 30'unda klinik ve radyolojik tanı servikal disk herniasyonu, 20'sinde ise servikal dar kanal idi. Tanıları sadece manyetik rezonans görüntüleme ile konulan ve opere edilen 19 servikal disk herniasyonlu olgunun 4'ünde ve servikal dar kanal tanısı konulan 6 olgunun l'inde operasyon sonrası dönemde yakınmaların devam ettiği gözlendi. Takiben yapılan kontrol bilgisayarlı tomografi tetkiklerinde yetersiz dekompresyon gerçekleştirildiğinin gözlenmesi üzerine servikal disk herniasyonlu olguların 3 'ü tekrar opere edilerek subtotal korpektomi ve füzyon uygulandı. Miyelopati ile başvuran olgularda kemik kaynaklı basılarım olabileceği göz önüne alındığından ve klinisyenlerin bilgisayarlı tomografiyi bu patolojide görüntüleme algoritmine daha sık dahil etmeleri nedeni ile operasyon tekrarı yoktur. Buna karşın radikülopati ile gelen ve sadece manyetik rezonans görüntüleme ile servikal disk herniasyonu tanısı konularak sınırlı genişlikte operasyon uygulanan bariz kemik basılı olgularda bu oran % 15.7 gibi yüksek bir oran şeklinde karşımıza çıktığından manyetik rezonans görüntülemenin bu olgulardaki diyagnostik güvenilirliği ve yanılma noktaları araştırılmıştır.