Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 3
SERVİKAL DİSKEKTOMİ SONRASI HİSTOPATOLOJİK İNCELEMENİN ÖNEMİ
Serhat ERBAYRAKTAR1, Burak SADE1, M. Şerefettin CANDA2, E. Metin GÜNER1, D. Ümit ACAR1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirüirji Anabilim Dalı, İnciraltı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İzmir

Özet

Servikal diskektomi sonrası disk materyalinin patolojik incelemesinin önemini araştırmaktı. Nöroşirürji kliniğinde 1986 ile 2000 yılları arasında servikal spinal bası tanısıyla opere edilerek servikal diskektomi uygulanan 467 olgunun kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bu hastalarda 636 disk aralığının boşaltıldığını ancak sadece 128 hastada 162 disk materyalinin patolojik incelemeye gönderildiğini saptadık. Patolojik tanı hastaların 125'inde dejenere fibrokartilajino disk dokusu ve 3'ünde metastaz olarak bildirilirken hastaların klinik gözleme dayalı tanıları ile tam bir uyum içindeydi. Bu çalışma operasyon sırasında disk dokusunun boşaltıldığını kanıtlayan başka bir yöntem üzerinde uzlaşıldığında servikal diskektomi sonrası patolojik incelemenin cerrahın uygun gördüğü olgulara uygulanmasının bir sakınca doğurmayacağını desteklemektedir.