Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 3
SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU
H. Murat GÖKSEL, Özen KARADAĞ, Mustafa GÜRELİK, Ünal ÖZÜM
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji A.B.D., Sivas

Özet

Spinal epidural hematom, seyrek görülen bir durumdur. Hastaların çoğunda hematomu oluşturan bir faktör varken; küçük bir olgu grubu ise "spontan" olarak tanımlanır. Bu yazıda, cerrahi tedavi ile iyi bir prognoz sağlanmış olan, spontan servikotorasik spinal epidural hematom olgusu sunulmuş ve ilgili literatür gözden geçirilmiştir.