Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 1
MENİNGİOMLARDAKİ KROMOZOMAL ANOMALİLER
Ayşe Gül ZAMANİ1, H. Gül DURAKBAŞI1, Aynur ACAR1, Osman ACAR2, Ertuğ ÖZKAL2
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Konya

Özet

Çalışmanın amacı, meningiomlarda rastlanan karyotipik anomalileri tanımlamak, tümörlerin histopatolojik özellikleri ve yerleşim yerleri ile birlikte değerlendirmektir. Sitogenetik analizler 28 olguluk çalışma grubundan kurulan hücre kültürlerinden elde edilen metafazların GTG-bandlama yöntemiyle gerçekleştirildi ve değerlendirmeler ISCN 1995'e uygun olarak yapıldı. Elde edilen verilere göre, kromozomal anomalisi olmayan olgu sayısı 10(%36), sadece monozomi 22'li olgu sayısı 8 (%28.6), monozomi 22'ye ek olarak 1.,4.,8., 10., 12., 15., 17., 19., ve 20. kromozomlarla, X ve Y kromozomlarına ait anomalilere sahip olgu sayısı 10(%36) idi. Toplam kromozomal anomalili olgu sayısı 18(%64) olarak saptandı.OIguların ikisinde kompleks translokasyonlar, birinde klonal olarak değerlendirilemeyen çeşitli yapısal kromozomal anomaliler izlendi. Diğer olgularda çeşitli otozomal kromozomlara ve cinsiyet kromozomlarına ait kayıplar mevcuttu. Histopatolojik tiplemede meningotelyal olan olguların altısında, fibroblastik olan olguların üçünde, transisyonel olan olguların dördünde, psammamatöz, angioblastik ve anaplastik olan olguların ise tümünde karyotipik anomali mevcuttu. Kromozom anomalileri ve tümörün yerleşim yeri arasındaki ilişki gözden geçirildiğinde, karyotipik anomali saptanan 18 olgudan 12'sinde tümör'ün beyin konveksitesine yerleştiği görüldü. Sonuçlarımıza göre, meningiomlarda kromozom 22'nin sık kayba uğramasının yanında, çeşitli diğer klonal karyotipik anomaliler ortaya çıkmakta, biyolojik ve patolojik bulguların çeşitliliğine yol açmaktadır.