Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 1
POTT HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A. Murat MÜSLÜMAN1, İbrahim M. ZİYAL2, Adem YILMAZ1, Aydın CANPOLAT1, Hüdayi DUMAN1, Yüksel ŞAHİN1, Yunus AYDIN1
1Şişli Etfal Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Düzce

Özet

Bu makalede cerrahi olarak tedavi edilen 26 Pott olgusunun verileri retrospektif olarak incelenip cerrahiyi etkileyen faktörler tartışıldı. Dokuz olguda ( % 34) akciğer tüberkülozu saptandı. Onbir olguda torakal (% 42), 9 olguda servikal (% 35) ve 6 olguda ise lomber (% 23) vertebra tutulumu mevcut idi. Dört olgu (% 15.4) nörolojik açıdan intakt idi, 22 olguda (% 84.6) ise değişik derecelerde nörolojik defisit tespit edildi. Radyoloji sonrası 14 olgu (% 53.8) instabil olarak değerlendirildi. Nörolojik defisit ve/veya instabilite tespit edilen olgulara operasyon endikasyonu konuldu. Yirmialtı olguya toplam 30 operasyon uygulandı. Servikal Pott'lu 9 olguya anterior girişim, kalan 17 torako-lomber pott olgusunun 9'una posterior, 8'ine anterior girişim uygulandı. Ortalama takip süresi 38 ay (14 ay ile 68 ay arası) olan bu seride iyileşme oranı Frankel kriterlerine göre % 92.3 olarak tespit edildi. Postoperatif morbidite oranı % 4 mortalite oranı %O olarak bulundu. Biri servikal diğeri torakal olmak üzere iki olguda (% 7.7) nüks (enfeksiyonun reaktivasyonu) tespit edildi. Sonuç olarak, nörolojik defisiti ve spinal instabilitesi olan spinal tüberküloz olgularında cerrahi tedavi yapılması gereklidir. Cerrahi tedavinin sonuçları multifaktöryeldir ve her faktör ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Anterior enstrümanların spinal tüberküloz cerrahi tedavisindeki önemi yadsınmamalıdır.