Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 1
İNTRAKRANİAL YAYILIM GÖSTEREN SİNONAZAL ANDİFERENSİYE KARSİNOM: OLGU SUNUMU
Ömer SÖKMEN1, Süleyman R. ÇAYLI1, Hakan CANER2
1Ankara Onkoloji Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Ankara

Özet

Sinonazal karsinomalar nadir tümörler olup erken tanı konulamadığı durumlarda intrakranial invazyon gösteren agresif ve kötü prognozlu tümörlerdir. İntrakranial invazyon göstermeleri ile çok nadiren nöroşirürjinin ilgi alanına girmektedir. Tedavisinde radikal cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonu önerilmektedir. Bu yazıda kranial invazyon gösteren ve dev boyutlara ulaşan sinonasal andiferensiye karsinom olgusu ve tedavi yaklaşımları tartışılmıştır.