Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 2
SPİNAL EPİDURAL ANJİOLİPOMA: 3 OLGUNUN SUNUMU
Erhan EMEL1, Feyza KARAGÖZ1, H. Selim KARABEKİR2, Neşe KESER3
1Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2Özel Gebze Hastanesi, Kocaeli
3Adapazarı Devlet Hastanesi

Özet

Anjiolipoma genellikle ciltaltı dokusundan çıkan selim bir tümördür, omurilik kanalı içinde nadir görülür. Bildirilmiş olan 81 olgunun çoğunda tümör torakal bölgede ve omurilik kanalının arka-yan kısmında yerleşmiştir. Genellikle yavaş ilerleyen omurilik basısı belirti ve bulgularına neden olur. Nadiren tümör içine kanama ya da venöz tromboz sonucu hızlı kötüleşme bildirilmiştir. Spinal epidural anjiolipomalı üç olgu sunuldu. Olgularımızdan ikisinde tümör tipik olarak torakal bölgede kanalın arka kısmında yerleşmişti. Ancak bu iki olgudan biri tümör içine kanama sonucu hızlı gelişen nörolojik bulgularla başvurdu. Diğer olguda tümör sakral bölgede, kanalın ön-yan kısmındaydı ve hastada lomber disk hernisini taklit eden belirtilere neden olmuştu.