Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 3
MENİNGİOMALANN MAHMOOD SİSTEMİNE GÖRE GRADELENDİRİLMESİ
Nazan BOZDOĞAN1, Pınar ATASOY2, Sibel ÖZTÜRK3, Esra ERDEN3
1Kırıkkale Devlet Hastanesi Patoloji Lab.,
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Kırıkkale
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD., Ankara

Özet

Bu çalışmada meningiomalar Mahmood ve arkadaşlarının 1993' te önerdiği gradelendirme şemasına göre gradelendirilmiştir. Buna göre 1988-1996 yılları arasında tanı alan 115 primer intrakranial meningioma olgusu, nükleer pleomorfizm, hipersellülerite, yapı kaybı, mitotik indeks, tümör nekrozu ve beyin invazyonunun varlığı ile şiddetine göre skorlanmış ve toplam skora göre tümörler gradelendirilmiştir. Serimizde tümörlerin %88.7'sinin benign, % 11.3'ünün atipik olduğu saptanmıştır. Nüks oranı benign meningiomalarda % 31.4, atipiklerde ise % 38.5 olarak bulunmuştur. Rekürrenssiz yaşam oranı benign meningiomalarda ortalama 40.5 ay, atipik olanlarda ise 28.2 ay olarak bulunmuştur. Ortalama yaşam süresi benign meningiomalarda 144, atipiklerde ise 31 ay olarak saptanmıştır.