Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 3
SIÇAN C6 GLİOM MODELİ: MANYETİK RESONANS İLE GÖRÜNTÜLEME
Necmettin TANRIÖVER1, Ziya AKAR1, Mustafa UZAN1, Ayhan BİLİR2, Haydar DURAK3, Reşit CANBEYLİ4, Cengiz KUDAY1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji ABD, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Boğaziçi Üniversitesi, Psikobiyoloji Laboratuarı, İstanbul

Özet

Çalışmamızda Wistar sıçanlarında oluşturulan sıçan C6 gliom modeli histopatolojik ve nöroradyolojik olarak incelendi. Aynı zamanda bu tümör modelinde sıçanların klinik bulguları ve yaşam sürelerinin ortaya konması amaçlandı. Çalışmada sıçan C6 gliom modelinde klinikte uyguladığımız 1.5 Tesla (T) Manyetik Resonans Görüntüleme (MRG) için tümör inokülasyonu sonrası en uygun zaman ve verilerin ortaya konması amaçlandı. C6 gliom hücreleri laboratuarlarda hazırlandıktan sonra, 16 Wistar Sıçanın sağ hemisferlerine stereotaksi yardımı ile inoküle edildi. Tümör oluşumunu doğrulamak amacı ile tümör inokülasyonunu takiben 7 ile 9. günler arasında toplam 9 Sıçana 1.5 T MRG sistemi kullanılarak, diz koilleri ile görüntüleme yapıldı. lx106 C6 gliom hücresi inoküle edilen tüm sıçan beyinlerinde histopatolojik değerlendirmelerde malign gliom oluşumuna rastlandı. MRG ile değerlendirilen tüm sıçan beyinlerinde sağ hemisferde anaormal sinyal değişikliklerine rastlandı. Lezyonların uygulanan hemotoksilen-eosin boyasında MRG görüntüleri ile korelasyon gösterdiği gözlendi ve histopatolojik tanı olarak malign gliom oldukları doğrulandı. lntraserebral C6 malign gliom modeli oluşturulan 16 sıçan için ortalama yaşam süresi 29 gün olarak tespit edildi. Sıçan C6 gliom modelinde literatürden farklı olarak 1.5 T MRG sistemi ile en iyi görüntüyü diz koili kullanarak, kesit kalınlıklarının 3mm olarak aldığımızda elde ettik. Sonuç olarak sıçanların kullanıldığı in vivo gliom modellerinde MRG, tümör oluşumunun doğrulanmasına olanak sağlamakta ve tümör büyüme hızı ve tedaviye cevabını ortaya konmasında önemli roller oynayabilmektedir.